noodles volos banner

Οι όροι του Δήμου Βόλου για το ΕΑΚ

Αναγιγνώσκοντας αναλυτικά ο Απόστολος Καψιώτης το προτεινόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό, αποκάλυψε τους όρους χρήσης που προτείνει ο Δήμος Βόλου προς τον ΑΣ Ολυμπιακό Βόλου για την ποδοσφαιρική του ομάδα.

Αυτοί είναι:

-Η συμφωνηθείσα παραχώρηση δεν είναι αποκλειστική και δε δημιουργεί δικαίωμα ιδιοκτησίας

-Ο δεύτερος συμβαλλόμενος (σ.σ. ο ΑΣ Ολυμπιακός Βόλου) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται όσον αφορά στη έκδοση αδείας λειτουργίας της εγκατάστασης μετά τη λήξη της ισχύουσας παράτασης

-το παρόν συμφωνητικό ισχύει μόνο για τη φιλοξενία του σωματείου όσον αφορά στις προπονήσεις και στους αγώνες πρωταθλήματος και απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε άλλη χρήση του, όπως η εκμίσθωση σε τρίτους ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική αξιοποίηση χωρίς ρητή έγγραφη άδεια του συμβαλλόμενου

- ο Ολυμπιακός Β. έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης του χλοοτάπητα, διαγράμμισης των αγωνιστικών χώρων και των παραχωρούμενων βοηθητικών χώρων, τους οποίους υποχρεούται να παραδώσει με τη λήξη της παρούσας σύμβασης έτοιμους προς χρήση

-σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος πάψει να υφίσταται ή για οποιοδήποτε λόγο καταργηθεί, τότε η παρούσα σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως.

- ο πρώτος συμβαλλόμενος (σ.σ. ο Δήμος) δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία παροχής της εγκατάστασης για λόγους ανωτέρας βίας ούτε υποχρεούται σε αποζημίωση για ενδεχόμενες ζημιές του Ολυμπιακού, οι οποίες προκλήθηκαν για τους λόγους αυτούς.

- το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων θα αναρτάται με ευθύνη του Ολυμπιακού κάθε Δευτέρα σε εμφανή σημεία (πίνακας ανακοινώσεων στη θύρα 4), ώστε να μην παρενοχλεί η χρήση της εγκατάστασης από το κοινό.

- με την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού ο υπογράφων νόμιμος εκπρόσωπος του αθλητικού σωματείου δηλώνει υπεύθυνα ότι οι αθλητές του έχουν εξεταστεί από γιατρό και δύνανται να προπονούνται

- Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που θα συμβούν κατά την ώρα της προπόνησης ή της παραμονής στους αγωνιστικούς χώρους άθλησης ή αγώνων. Τυχόν υποχρέωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανήκει αποκλειστικά στον Ολυμπιακό.

-Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή.

-Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών και παραγόντων καθώς και πρόκληση επεισοδίων μπορεί να προκαλέσει την επανεξέταση ή και ακύρωση του παρόντος με απόφαση του Δ.Σ.

-Τυχόν ευθύνη για φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα πρέπει να αποκαταστήσει άμεσα τις ζημιές με τις δικές του δαπάνες.

-Για τους παραχωρηθέντες χώρους κλειδιά έχει ο δεύτερος συμβαλλόμενος καθώς επίσης και ο πρώτος για έκτακτες ανάγκες.

-Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για απώλειες στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

-Ουδεμία τροποποίηση του παρόντος λογίζεται δεκτή.

-Σε καμία περίπτωση δε θα γίνει δεκτή παράταση πέραν της χρονικής περιόδου που συμφωνήθηκε

-Με την υπογραφή του παρόντος, ο Ολυμπιακός έχει την υποχρέωση να ζητήσει από τον Δήμο τις ειδικές διατάξεις κανονισμού, λειτουργίας και χρήσης των εγκαταστάσεων

-Τα έξοδα ύδρευσης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης αναλαμβάνει ο Ολυμπιακός, όπως και την καθαριότητα

-Το παρόν δύναται να πάρει παράταση ενός έτους, εφόσον υπάρχει ενημερότητα μη οικονομικής οφειλής

- Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν. Για κάθε διαφορά που προκύπτει, πρέπει να λύνεται συμβιβαστικά με βάση την καλή πίστη. Σε περίπτωση αδυναμίας αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Βόλου.

-Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις και ισχύουν, εφόσον εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη διοίκηση. 

Last modified onTuesday, 12 July 2016 00:48